Общи условия

Съдържание:

Член   1 - Определения

Член   2 – Информация за търговеца съгласно чл.4 от ЗЕТ

Член   3 - Приложимост

Член   4 – Оферта

Член   5 – Информация за предлаганите услуги

Член   6 - Договор

Член   7 - Право на оттегляне

Член   8 - Разходи в случай на оттегляне

Член   9 - Изключване на правото на оттегляне

Член   10 - Цена

Член   11 - Съответствие и гаранция

Член   12 - Доставка и изпълнение

Член   13 - Продължително сътрудничество: прекратяване, удължаване на срока и продължителност

Член   14 - Плащане

Член   15 - Процедура за подаване на оплаквания

Член   16 - Спорове

Член   17 - Допълнителни и отклоняващи се разпоредби

 

Член 1 - Определения

В тези условия:

 1. Срок за отхвърляне: срокът, в който потребителят може да се възползва от правото си на оттегляне;
 2. Потребител: физическото лице, което не упражнява професия или бизнес и сключва договор от разстояние с фирмата;
 3. Ден: календарен ден;
 4. Продължително сътрудничество: договор от разстояние, свързан със серия от продукти и/или услуги, чието задължение за доставка и или покупка е продължено във времето;
 5. Траен носител на данни: всяко средство, което позволява на потребителя или фирмата да съхраняват информацията, адресирана лично до тях, по начин, който позволява бъдещи справки и непроменимо възпроизвеждане на съхранената информация.
 6. Право на оттегляне: възможността потребителят да се оттегли от договора от разстояния в рамките на периода за размисъл;
 7. Фирма: физическото или юридическото лице според българското законодателство, което предлага продукти и/или услуги на потребителите от разстояние;
 8. Договор от разстояние: договор, който, в рамките на система, организирана от фирмата за продажба на продукти и/или услуги от разстояние , е сключен, като са използвани само една или повече на брой техники за комуникация от разстояние;
 9. Техника за комуникация от разстояние: средства, които могат да бъдат използвани за сключване на договор, без потребителят и търговецът да са в едно и също помещение едновременно.

 

Член 2 – Информация за търговеца съгласно чл.4 от ЗЕТ

Наименование на търговеца: Джей Пойнт Плюс ООД

Седалище и адрес на упражняване на дейността: гр. София, 1510, ул. Иван Маринов Йончев 14

Контактни данни с цел бърза и ефективна комуникация: тел. 0700 300 35 (понеделник до петък от 9:00 до 18:00)

Имейл адрес: info@happyprinting.bg

ЕИК 175391891

ИН по ДДС BG175391891

 

Член 3 - Приложимост

Настоящите общи условия са приложими за всяка оферта, направена от фирмата и за всеки договор от разстояние, който се осъществява между фирмата и потребителя.

Преди сключването на договор от разстояние, съдържанието на тези общи условия се предоставя на потребителя чрез лесен и бърз достъп на уеб страницата администрирана от търговеца. Ако това не е възможно за определен момент, поради технически проблеми, преди сключване на договор от разстояние, всеки потребител посочва, че желае общите условия да му бъдат предоставени по подходящ начин, както и че същите могат да бъдат прегледани от него напълно свободно и се изпращат безплатно в най-кратки срокове при поискване от страна на потребителя.

Ако договорът от разстояние е сключен по електронен път, чрез дерогация от предходния параграф и преди сключването му, съдържанието на общите условия може да бъде предоставено на потребителя по електронен път по начин, по който те да могат да бъдат съхранявани лесно на траен носител на данни. Ако това не е възможно, преди сключване на договор от разстояние, се посочва къде общите условия могат да бъдат открити в електронен вариант и че по искане на потребителя те ще бъдат изпратени безплатно по електронен път или по друг начин.

В случай че специфични условия за продукти или услуги са приложими в допълнение към настоящите общи условия, при вторият и третият параграф се прилага mutatis mutandis („Като се променят нещата, които трябва да се променят“) и потребителят може, в случай на противоречие в общите условия, винаги да се позове на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна на него.

 

Член 4 - Оферта

Ако дадена оферта има ограничен период на валидност или е подчинена на конкретни условия, това изрично се упоменава в нея.

Офертата трябва да съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и/или услуги. Описанието трябва да е достатъчно подробно, за да позволи правилната оценка на офертата от страна на потребителя. Ако фирмата използва изображения, то те трябва напълно да отговарят на предлаганите продукти и/или услуги. Очевидни грешки или пропуски в офертата не са обвързващи за фирмата.

Всяка оферта трябва да съдържа информация, която ясно да посочва на потребителя какви права и задължения са свързани с приемането ѝ. Това се отнася по-специално до:

 • цена, включваща данъците и таксите;
 • възможните разходи за доставка;
 • начина, по който ще бъде сключен договорът и какви действия са необходими за това;
 • дали правото на оттегляне е приложимо;
 • начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • срока за приемане на офертата или срока, в който фирмата гарантира посочената цена;
 • тарифата за осъществяване на комуникация от разстояние, ако разходите за използване на технологията за комуникация от разстояние се изчисляват на база, различна от редовната основна тарифа за използваното средство за комуникация;
 • дали договорът ще бъде регистриран след сключването му и ако е така, как потребителят може да направи справка;
 • начина, по който потребителят, преди да сключи договора, може да провери предоставените от него данни по договора и да ги поправи, ако е необходимо;
 • други езици, освен български, на които договорът може да бъде сключен;
 • кодексите за поведение, с които търговецът трябва да се съобразява в случаите на наличие на такива, и начина, по който потребителят може да ги прегледа по електронен път;
 • минималната продължителност на договора от разстояние в случай на продължително сътрудничество.

 

Член 5 – Информация за предлаганите стоки и услуги

Търговецът, чрез техническите възможности на електронния магазин предоставя необходимата информация за стоките и услугите, които предоставя и предлага в сайта, като минимума от тях са съгласно действащото законодателство, като Цена, която е обозначена по подходящ начин, видима, ясно разбираема и в съответната българска и друга валута, използваема в ЕС. Към цената търговецът е указал, дали се включват данъци и такси, както и допълнителни разноски, вкл. всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, които са разделени, видими като отделни елементи от цената. В случаите, в които цената е обща, крайна, с малък видим текст, напълно разбираем и ясен за потребителя се указва какво се включва в крайната обща цена.

В сайта, търговецът е предоставил информация кои и какви стоки и услуги с основните им характеристики, параметри, особености, ако такива са налични се предлагат.

 

Член 6 - Договор

Настоящият договор, при спазване на разпоредбите на чл. 4-5, се сключва в момента на приемане на офертата от страна на потребителя и изпълнение на съответните условия.

Ако потребителят е приел офертата по електронен път, фирмата незабавно потвърждава получената информацията за приемането на офертата отново по електронен път. Докато информацията за приемането не е потвърдена от фирмата, потребителят може да се откаже от сключване на  договора.

Ако договорът е създаден по електронен път, фирмата взема съответните технически и организационни мерки за обезопасяване на електронния трансфер на данни и гарантиране на сигурна уеб среда. Ако потребителят може да плати по електронен път, фирмата осигурява подходящи мерки за сигурност.

Фирмата има право, в рамките на законодателството, да информира дали потребителят може да изпълни задълженията си за плащане, както и всички факти и фактори, които са важни за отговорното сключване на договора от разстояние. Ако фирмата, на основание на съответната проверка, има конкретни причини да не сключи договора, то тя има право да откаже поръчката или искането, да се мотивира или да приложи специални условия за изпълнение.

Заедно с продукта или услугата фирмата изпраща следната информация в писмен вид или по начин, по който тя да може да се съхранява от потребителя достъпно на траен носител:

 1. адрес на мястото на извършване на стопанската дейност на търговеца, който потребителят може да посети в случай на оплакване;
 2. условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото си на оттегляне или ясно заявление за изключване на правото на оттегляне;
 3. информация за гаранции и съществуващ сервиз след закупуване;
 4. информацията, включена в чл. 4, пар. 3 от настоящите условия, освен ако фирмата вече не е предоставила тази информация на потребителя преди изпълнението на договора;
 5. изискванията за прекратяване на договора, ако той е с продължителност повече от една година или е неограничен.

В случай на продължително сътрудничество, разпоредбата в предходния параграф се прилага само за първата доставка.

Независимо от горното в настоящия член, търговецът предоставя в настоящите условия технически стъпки, как може и трябва да се сключи договорът във вид на технически стъпки и тяхното правно значение, условията за плащане, доставка, изпълнение, датата на която търговецът се задължава да достави, срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, респективно условията по неговото прекратяване. Когато е приложимо се посочва минималният срок, за който потребителят има задължения по договора.

 

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Договор за сделка от разстояние за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от Джей Пойнт Плюс ООД, със седалище и адрес на упражняване на дейността: гр. София, 1510, ул. Иван Маринов Йончев 14

Контактни данни с цел бърза и ефективна комуникация: тел. 02 437 3799 (понеделник до петък от 9:00 до 18:00)
Имейл адрес: info@happyprinting.bg
ЕИК 175391891
ИН по ДДС BG175391891.

Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка в и от Онлайн магазина на Джей Пойнт Плюс ООД чрез уебсайта happyprinting.bg или чрез обаждане по телефон, имейл или други позволени форми на комуникация. Позоваванията в настоящия Договор на „Онлайн магазин“ се отнасят единствено и само до онлайн магазина, собственост на и управляван от Джей Пойнт Плюс ООД, разположен и достъпен на адрес www.happyprinting.bg или позволените форми на комуникация за обслужване на клиенти на Джей Пойнт Плюс ООД.
Всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него. При заявяване на поръчка или покупка на стока или услуга от Онлайн магазина на Джей Пойнт Плюс ООД или по установените и позволени форми на комуникация за приемане и обслужване на поръчки дистанционно, с подаването им, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с всички условия, посочени в Общи условия и политика за поверителност и за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между всеки потребител и Джей Пойнт Плюс ООД. Джей Пойнт Плюс ООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и Джей Пойнт Плюс ООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

 

ДЕФИНИЦИИ

 • Авансово плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на Джей Пойнт Плюс ООД или към разплащателни системи, с които Джей Пойнт Плюс ООД е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.
 • Дистанционна търговия - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.
 • Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.
 • Дългосрочно – не еднократно
 • ЗЕТ – Закон за електронната търговия
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите
 • Личен профил - Софтуерен продукт като услуга, собственост на Джей Пойнт Плюс ООД, базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на „Личен профил“ са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина, да извършва нови и да съхранява данни за доставка и платежни инструменти.
 • Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
 • Онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта happyprinting.bg, даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
 • Оферирани стоки/услуги – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта happyprinting.bg
 • Посетител на Уебсайта – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия и политика за поверителност и за ползване на Уебсайта.
 • Потребител – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.
 • Търговец – Джей Пойнт Плюс ООД, в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.
 • Търговски партньори – Търговци, с които Джей Пойнт Плюс ООД е с дългосрочни търговски отношения.
 • Уебсайт – Уебсайт, собственост на и управляван от Джей Пойнт Плюс ООД, с адрес www.happyprinting.bg и всичките му Интернет страници.

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

 • Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на Джей Пойнт Плюс ООД, в качеството му на техен производител, вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.
 • Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на Уебсайта на Джей Пойнт Плюс ООД, за времето, през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.
 • Стоките задължително съдържат информация за:
  • името и адреса на доставчика - със седалище гр. София, ул. Иван Маринов Йончев 14 и адрес на управление на дейността гр. София, ул.“Иван Маринов Йончев“ 14;
  • основните характеристики на стоките или услугите;
  • цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; Забележка: Джей Пойнт Плюс ООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за Потребители, на Търговски партньори и/или по различни Партньорски програми.
  • С натискане на бутона „ПОРЪЧКА”, поръчката се счита за направена, като преди това е избран един или няколко възможни начина за доставка на избраните стоки и/или услуги, както и различни начини за заплащане. 
 • След извършване на авансово плащане или след индвидуализиране на поръчващия, направената поръчка се счита за приета.
 • С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен.
 • Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Ако поръчана стока/услуга стане временно недостъпна за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.
 • Ако поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.
 • Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневен срок от сключване на Договора.
 • Постоянна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена за повече от 60 дни от сключване на договора. · Джей Пойнт Плюс ООД декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните устройства и екрани. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят в случаите, в които цветовете на оферираната и доставената стока са от едни и същи цветови гами.
 • Джей Пойнт Плюс ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Джей Пойнт Плюс ООД уточнява, че е възможно описанията на продуктите понякога да са напълни. Тази непълнота може да е причинена поради ограничения в пространството или последователната структура на информацията. Джей Пойнт Плюс ООД полага усилия представената информация да е най-подходящта и точно възможна.
 • Сайтът може да съдържа връзки и препратки към други сайтове, външни на Джей Пойнт Плюс ООД. Джей Пойнт Плюс ООД не носи отговорност за политиките за поверителност на тези сайтове, както и за всякаква друга информация, която те съдържат.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

 • Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.
 • Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14-я (четиринадесетия) работен ден от сключването му или до 14-я (четиринадесетия) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (гр. София, ул. Иван Маринов Йончев 14), получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.
 • При връщането на стоката/услугата по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 30 (тридесет) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.
 • В случай на временна или постоянна недостъпност по гл. VІІІ т.3 и гл. VІІІ т.4, Потребителят има право, с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя в 30 (тридесет) дневен срок от прекратяване на договора.
 • Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата или с куриер на адрес: Джей Пойнт Плюс ООД, гр. София, 1510, ул. Иван Маринов Йончев 14 . В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя и могат да му бъдат възстановени от Търговеца при предявяване на съответните платежни документи, доказващи размера и основанието им.
 • При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на Джей Пойнт Плюс ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Джей Пойнт Плюс ООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор с цел пълно и точно отразяване на всякакви промени на начина на сключване на сделка от разстояние, условията за сключване или всякакви промени на законовите изисквания.
 • Актуализирането на настоящия договор се извършва по решение на Търговеца
 • В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на настоящия договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.
 • Страните се съгласяват и декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
 • По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
 • При едностранна промяна на настоящия Договор от Джей Пойнт Плюс ООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени

 

Член 7 - Право на оттегляне

При доставка на продуктите:

При закупуване на продукти потребителят има възможност в 14-дневен срок да прекрати договора, без да посочва конкретна причина. Този период за размисъл започва да тече от деня след получаването на продукта от потребителя или представителя, предварително упълномощен от него, който е известен на фирмата.

По време на периода на отхвърляне потребителят се отнася към продукта и опаковката му с внимание. Той разопакова или използва продукта само дотолкова, доколкото е необходимо, за да прецени дали желае да го задържи. Ако се възползва от правото си на оттегляне, то той връща продукта на фирмата заедно с всички аксесоари и, при възможност, в първоначалното му състояние и опаковка, в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от фирмата.

При предоставяне на услуга:

При предоставяне на услуги потребителят има възможност да прекрати договора, без да посочва причини за това, в срок от най-малко четиринадесет дни, считано от датата на сключване на договора.

 За да се възползва от правото си на оттегляне, потребителят следва разумните и ясни инструкции, предоставени от фирмата заедно с офертата, и/или най-късно при доставката.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Настоящата процедура е съобразена с ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, чл.7 – „Право на оттегляне“ при използване на сайта на електронен магазин на ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД

 1. Срок за връщане на закупената стока:
  До 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на получаване на стоката, удостоверено с приложим документ (товарителница, приемо - предавателен протокол и др.)
 2. Начин на връщане:
  Попълнете електронния Формуляр за връщане тук (Заявка за връщане)
 3. Адрес за връщане:
  гр. София, 1510, ул. Иван Маринов Йончев 14
 4. Условия за възстановяване на платената сума:
  Стоката е върната в рамките на посочения по-горе срок, с ненарушен търговски вид и опаковка.Приложен е документът, с който е получена стоката ;
 5. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя:
  В съответствие с чл.8 – „Разходи в случай на оттегляне“ от с ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при използване на сайта на електронен магазин на ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.
 6. Срок за възстановяване на сумата:
  До тридесет дни от получаване на върнатата Стока на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане. При плащане с кредитна или дебитна карта, възстановяването на сумата се извършва в същия срок, директно в дебитната или кредитна карта,от която е извършена транзакцията. За повече детайли,моля прочетете отново ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при използване на сайта на електронен магазин на ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД.

 

ЗАЯВКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Номер на поръчката:

 

 

 

 

 

Банкова сметка:

 

 

 

 

 

Телефон:

 

 

 

 

 

Е-мейл:

 

 

 

 

 

Съобщение до търговеца /номер на проформа фактура, арт. Номер/ 

 

 

 

 

 

Друга допълнителна информация приложима с оглед процедурата за връщане на стоката, посочена от заявителя, в случай на необходимост:

 

 

 

 

 

 

Член 8 - Разходи в случай на оттегляне

Ако потребителят упражни правото си на оттегляне, разходите за връщането на стоката трябва да са възможно най-разумни.

Ако потребителят е заплатил конкретна сума, фирмата възстановява тази сума във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след връщането или анулирането.

 

Член 9 - Изключване на правото на оттегляне

Фирмата има право да изключи правото на оттегляне на потребителя, доколкото това е предвидено в параграфи 2 и 3. Изключването на правото на оттегляне се прилага само ако фирмата ясно е посочила това в офертата, или поне по време на срока за сключване на договора.

 

9.1 Изключване правото на оттегляне е възможно само за продукти:

 1. които са създадени от фирмата в съответствие със спецификациите на потребителя;
 2. които имат явно личен характер;
 3. които не могат да бъдат върнати поради естеството си;
 4. които могат да се развалят или да остареят бързо;
 5. цената на които зависи от колебанията на финансовия пазар, над които фирмата няма влияние;
 6. за неокомплектовани вестници и списания;
 7. за аудио- и видеозаписи и компютърен софтуер, чиито печат потребителят е повредил.

 

9.2 Изключване правото на оттегляне е възможно само за услуги:

 1. по отношение на настаняване, транспорт, ресторант или развлекателни дейности, които се извършват на определена дата или през определен период от време;
 2. предоставянето на които е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отхвърляне;
 3. във връзка със залагания и лотарии.

 

Член 10 - Цена

През посочения в офертата период цените на предлаганите продукти и/или услуги не се увеличават, освен в случай на ценови промени, дължащи се на изменения в ставките на ДДС.

Противно на предходния параграф, фирмата може да предложи продукти или услуги с променливи цени, когато те подлежат на колебания на финансовия пазар, върху които фирмата няма влияние. Взаимовръзката с колебанията и фактът, че всички посочени цени са целеви цени, се упоменават в офертата.

Увеличението на цената в рамките на 3 месеца след сключването на договора е разрешено само ако то е в следствие от законови разпоредби.

Увеличението на цената след повече от 3 месеца от сключването на договора се допуска само ако фирмата го е упоменала и:

 1. е в следствие от законови разпоредби;
 2. потребителят има правото да прекрати договора, считано от датата, на която увеличението на цената влиза в сила.

Посочените цени в офертата за продукти или услуги включват ДДС.

 

Член 11 - Съответствие и гаранция

Фирмата гарантира, че продуктите и/или услугите са в съответствие с разпоредбите на договора, спецификациите, посочени в офертата, разумните изисквания за надеждност и/или използваемост и правните разпоредби, съществуващи към датата на сключване на договора.  Ако е договорено, фирмата също така гарантира, че продуктът е подходящ за употреба, различна от нормалната.

Гаранцията, предоставена от фирмата, производителя или вносителя, не засяга правните права и претенциите, които потребителят може да предяви срещу фирмата съгласно договора.

 

Член 12 - Доставка и изпълнение

Фирмата обръща възможно най-голямо внимание при получаване и изпълнение на поръчки за продукти и при оценяване на исканията за предоставяне на услуги.

Мястото на доставка е адресът, който потребителят е предоставил на дружеството.

Надлежно спазвайки посоченото в чл. 4 от настоящите общи условия, дружеството изпълнява приетите поръчки бързо и не по-късно от 30 дни, освен ако не е договорен по-дълъг срок за доставка. Ако доставката е забавена или поръчката не може да бъде изпълнена цялостно или частично, потребителят получава уведомление за това не по-късно от 30 дни след като е направил поръчката. В този случай потребителят има право да прекрати договора без налагане на санкция, както и право на обезщетение.

В случай на прекратяване в съответствие с предходния параграф, фирмата възстановява сумата, която потребителят е платил, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след прекратяването.

Ако доставката на поръчан продукт се окаже невъзможна, фирмата прави усилие да предостави заместващ продукт. Най-късно до момента на доставката се посочва ясно и разбираемо, че ще бъде доставен заместващ продукт. При заместващи продукти правото на оттегляне не може да бъде изключено. Разходите за връщане на пратките са за сметка на фирмата.

 

Член 13 - Продължително сътрудничество: прекратяване, удължаване на срока и продължителност

13.1 Отказ

 Потребителят има право да прекрати договор, сключен за определен период от време и обхващащ редовната доставка на продукти или услуги, по всяко време, като надлежно спазва договорените правила за прекратяване и срока за предизвестие от един месец.Прекратяването може да се реализира чрез депозиране на стандартния формуляр от потребителя (Приложение №6 от Закона за защита на потребителите) на разположение в сайта, както и по всякакъв друг подходящ начин, заявяващ ясна воля на потребителя за прекратяване. За избягване на двусмислие или тълкуване, търговецът приема, че в напълно свободна форма потребителят може да подаде заявление за прекратяване, стига то по ясен и недвусмислен начин да заявява волята на потребителя.

Потребителят има право да прекрати договор, сключен за определен период от време и обхващащ редовната доставка на продукти или услуги, по всяко време до края на посочения срок, като надлежно спазва договорените правила за прекратяване и срока за предизвестие от поне един месец.

Относно споменатите в предходните параграфи договорености, потребителите имат право:

 • да прекратят договора по всяко време и да не бъдат ограничени да го направят в конкретен момент или период от време;
 • да прекратят договора по същия начин, по който са го сключили;
 • винаги да прекратява договора в същия период за предизвестие, който фирмата е определила за себе си.

 

13.2 Удължаване на срока

Договор, сключен за определен период от време и обхващащ редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, не може да бъде подновен автоматично или за конкретен срок.

Противно на предходния параграф, договор, сключен за определен период от време и обхващащ редовната доставка на стоки и услуги, може да бъде подновен автоматично за конкретен срок от максимум три месеца, ако потребителят приема удължаването на срока на договора. Удължаването на срока може да бъде отменено с период на предизвестие от не повече от един месец.

Договор, сключен за определен период от време и обхващащ редовната доставка на продукти или услуги, може единствено да бъде подновен автоматично за неопределен период от време, ако потребителят има право да го прекрати по всяко време с период на предизвестие от не повече от един месец и период на предизвестие от най-много три месеца, в случай че договорът обхваща редовната доставка, но по-малко от веднъж месечно.

Договор с ограничена продължителност на редовната доставка на стоки или услуги не се продължава автоматично, но се прекратява веднага след края на пробния или въвеждащ период.

 

13.3 Продължителност

Ако договорът е с продължителност от повече от една година, потребителят има право да го прекрати по всяко време с период на предизвестие от не повече от един месец, освен ако разумността и справедливостта противоречат на прекратяването му преди края на договорения срок.

НАЧИН ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Настоящата процедура е в съответствие с чл.12 и чл. 14 от ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД при използването от потребителите на електронен магазин Безплатна стандартна доставка за всички продукти Стандартна доставка: безплатна. Експресна доставка: по договаряне. Всички доставки се извършват от Спиди и Еконт. Плащане с наложен платеж Обявената стойност на поръчката се заплаща от получателя на куриера при доставка на пратката или по друг начин указан в общите ни условия. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако такава е налице, съгласно настоящите общи условия. Плащането на обявената стойност на наложения платеж, се извършва от получателя на доставяната стока, на куриера в момента на доставката на пратката. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

Плащане с кредитна/дебитна карта Visa/Mastercard карта.

 

Член 14 - Плащане

Освен ако не е договорено друго, сумите, дължими от потребителя, трябва да бъдат платени в срок от 14 дни след началото на периода за размисъл, посочен в член 7, параграф 1. В случай на договор за предоставяне на услуга, този срок започва след като потребителят получи потвърждение за договора.

При продажба на продукти на потребители, предплащане от повече от 50% не може да бъде заложено в общите условия при никакъв случай. Ако е предвидено авансово плащане, потребителят не може да предяви никакви права по отношение на изпълнението на поръчката или услугата, преди предвиденото авансово плащане да е извършено.

Потребителят е длъжен незабавно да докладва на фирмата за неточности в предоставените или заявени данни за плащане.

В случай на неизпълнение от страна на потребителя, фирмата има право, при спазване на законови ограничения, да начислява разумните разходи, предварително известни на потребителя.

 

Член 15 - Процедура за подаване на оплаквания

Фирмата има добре оповестена Процедура за подаване на рекламации и оплаквания и разглежда оплакванията в съответствие с тази процедура.

Оплаквания относно изпълнението на договора трябва да бъдат представени на фирмата в разумен срок, цялостно и ясно описани, след като потребителят е открил проблемите.

На оплаквания, представени на фирмата, ще бъде отговорено в срок от 14 дни от датата на получаването им. Ако дадено оплакване изисква предполагаем по-дълъг период за обработка, фирмата ще отговори в срок от 14 дни с известие за получаване и указание кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.

Ако оплакването не може да бъде разрешена чрез взаимно съгласие, възникналият спор се урежда по съдебен ред.

 

Член 16 - Спорове

Договорите, сключени между фирмата и потребителя, за които са приложими настоящите общи условия, се уреждат изключително от българското законодателство и приложимото право на ЕС и ЕИО.

Спорът се разглежда само ако преди това потребителят е подал оплакване до фирмата в разумен срок.

Спорът трябва да бъде иницииран не по-късно от три месеца след възникването си.

 

Член 17 - Допълнителни и отклоняващи се разпоредби

Допълнителните разпоредби или разпоредбите, отклоняващи се от настоящите  условия не могат да бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат предоставени в писмена форма или по такъв начин, че да могат да се съхраняват от потребителя по достъпен начин на траен носител.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Happyprinting гарантира поверителността на данните на всички свои посетители и на сайта си. Ние винаги приемаме личната информация, която ни предоставяте, като поверителна и я обработваме в съответствие с Общия регламент за защита на данните. Ще използваме данните ви само, за да гарантираме, че поръчката или заявката ви се обработват възможно най-бързо и правилно. За всичко останало ще използваме тази информация само с изричното ви разрешение, като например за изпращане на нашия е-бюлетин.

 

Използване на данните ви

Happyprinting използва вашата лична информация, за да предостави следните услуги:

 • Ако направите поръчка или заявка за оферта, ще имаме нужда от вашето име, електронна поща, адрес за доставка/фактуриране и евентуално вашия телефонен номер, за да изпълним поръчката или да изпратим офертата и да ви информираме за напредъка.
 • Ако направите поръчка през Happyprinting, ние ще съхраним данни ви на защитен сървър при желание от ваша страна. Можете да въведете потребителско име и парола, така че вашето име, адрес(и), телефонен номер, електронна поща, данни за доставка и фактура не трябва да се попълват при всяка нова поръчка.
 • За да направим пазаруването в Happyprinting възможно най-приятно, ние съхраняваме с ваше съгласие личните ви данни и информацията относно вашата поръчка, както и използването на нашите услуги, за да можем да направим сайта личен.
 • Можем да използваме вашата електронна поща, за да ви предоставяме информация за развитието на нашия сайт и за нашите специални оферти, продукти и промоции. Това е възможно само след изричното ви разрешение, а ако вече не желаете да получавате тази информация, можете да се отпишете на нашия сайт или чрез връзка в изпратените имейли.
 • Happyprinting ще предоставя личните ви данни единствено на трети страни, които участват в изпълнението на вашите поръчки и/или заявки за оферти, и единствено за конкретната цел.
 • Информация за използването на нашия сайт и обратната връзка, която получаваме от нашите посетители, ни помагат да го развием и подобрим.
 • Ако решите да напишете коментар, можете да изберете дали да добавите името си или друга лична информация. Ние се интересуваме от мнението на нашите посетители, но си запазваме правото да не публикуваме материали, които не съответстват на условията на сайта ни.
 • Ако реагирате на наша кампания или игра, ние ще поискаме вашето име, адрес и електронна поща. Използваме тази информация за провеждане на кампанията, за обявяване на победителя(ите) и за оценяване на отговора по време на маркетинговите ни кампании.

 

Happyprinting не продава данни ви

Личните данни никога няма да бъдат продадени на трети страни, но ще им бъдат предоставяни само ако те участват в изпълнението на вашата поръчка или искане за оферта. Нашите служители и трети страни, ангажирани от нас, са длъжни да обработват вашите данни също по поверителен начин.

 

Използване на бисквитки

Бисквитките (cookies) са малки пакети от информация, които браузърът съхранява на компютъра ви, когато посещавате уебсайт.

Happyprinting използва бисквитки, за да ви разпознае при последващо посещение на нашия сайт. Бисквитките ни позволяват да събираме информация за използването на нашите услуги с цел тяхното подобрение и адаптиране към желанията на нашите посетители. Нашите бисквитки предоставят информация във връзка с личната идентификация с единствената цел да направят тези подобрения и корекции възможни. Можете също да настроите браузъра си, така че да не разрешавате използването на бисквитки, докато пазарувате в Happyprinting.

 

Имате въпрос?

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност на Happyprinting, можете да се свържете с нас. Нашият отдел „Обслужване на клиенти“ ще ви помогне допълнително, ако се нуждаете от информация за вашите данни, съхранявани в Happyprinting, или ако желаете да ги промените или изтриете.

 

За избягване на погрешно разбиране, търговецът изготвя и публикува отделна политика за защита на правата на потребителите във връзка с обработката на техните лични данни.

 

Промени в Политиката за поверителността

В случай, че е необходима промяна на нашата Политика за поверителност, винаги ще намерите най-новата версия на тази страница.